Ważne informacje

ANEKS do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 opracowanych na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN

ANEKS  do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących  

w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby  w Bierzwiennej Długiej w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID – 19 opracowanych na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN

Konsultacje i  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz funkcjonowanie biblioteki szkolnej w okresie zdalnego nauczania zgodnie z zapisami niniejszej procedury

 1. W Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej w okresie zdalnego nauczania
  1. odbywają się konsultacje dla uczniów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty
  2. odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III
  3. biblioteka szkolna udostępnia książki.
 2. Szkoła przy organizacji konsultacji i zajęć opiekuńczo – wychowawczych,                  z elementami zajęć dydaktycznych  dla klas I – IIII oraz organizacji funkcjonowania biblioteki w okresie zdalnego nauczania  uwzględnia wytyczne GIS, MZ i MEN.
 3. Na w/w. zajęcia w szkole mogą przychodzić uczniowie i nauczyciele wyłącznie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 6. Nauczyciel wyraża zgodę na uczestnictwo ucznia w zajęciach wyłącznie w  przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań.
 7. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 8. Rodzice pozostawiają dzieci przy drzwiach zachowując zasadę – jeden rodzic             z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym zobowiązani są rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Uczniowie unikają tworzenia się grup przed szkołą, przed salą lekcyjną i przy wieszakach z odzieżą wierzchnią.
 10. Przy wejściach do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 11. Konsultacje i zajęcia w szkole odbywają się po uzgodnieniu z nauczycielami i rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 12. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 13. W celu dystansowania poszczególnych grup do szkoły/ze szkoły uczniowie wchodzą/wychodzą 
  1. na konsultacje

Grupa I i Grupa II w budynku szkoły w Bierzwiennej Długiej drzwiami głównymi.

  1. pozostałe grupy ( w zależności do zgłoszeń ze strony rodziców) w budynku szkoły w Bierzwiennej Długiej  drzwiami ewakuacyjnymi.
 1. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni zgodnie z zamieszczoną informacją o sposobie jego użycia lub zakładania  rękawiczek ochronnych, ponadto obowiązkowo muszą mieć  zakryte usta i nos. Nie mogą podawać dłoni na powitanie.
 2. Wszyscy przebywający w szkole  regularnie myją ręce wodą z mydłem, nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 3. Grupy uczniów przebywają w wyznaczonej i stałej sali zgodnie z ustaleniami pomiędzy rodzicami i szkołą.
 4. W przypadku utworzenia tylko jednej grupy uczniów zajęcia będą się odbywać w jednej sali - nr 4.
 5. Uczeń  nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Uczniowie będą pozostawiać swoje rzeczy w przydzielonych salach lekcyjnych.
 7. Uczeń zobowiązany jest posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Z sali, w której przebywać będą  grupy, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 11. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Osoby przebywające w szkole w przestrzeniach wspólnych – korytarze, toalety zasłaniają usta i nos.
 13. Uczeń i nauczyciel  zobowiązany jest zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej  oraz w sytuacji, gdy podchodzi do nich inna osoba.
 14. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 15. W czasie przerw w zajęciach zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 16. Na terenie przy szkole mogą przebywać  grupy uczniów  przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans - na terenie przed budynkiem szkoły w Bierzwiennej i na boisku do koszykówki.
 17. Nauczyciele zobowiązani są  ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 18. Nauczyciele nie organizują wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, gdzie jest ograniczona możliwość zachowania dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte jak park, las, tereny zielone (z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).
 19. Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w których realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, z zachowaniem dystansu.
 20. Poszczególne grupy powinny w czasie posiłku nie mieć ze sobą kontaktu
  i nie siedzieć przy tych samych stolikach.
 21. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna).
 22. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w takich spożywane.
 23. Uczniowie informacjami na temat konsultacji i zajęć opiekuńczo – wychowawczych, z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III powinni dzielić się                telefonicznie, poprzez media społecznościowe  lub komunikatory.
 24. Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru znajdującego się w bibliotece szkolnej       w Bierzwiennej i Rysinach, zgłaszając chęć wypożyczenia książki lub innych materiałów nauczycielowi bibliotekarzowi, wychowawcy bądź nauczycielowi, z którym odbywają zajęcia.
 25. Książki i inne wypożyczone materiały podlegają kwarantannie w bibliotekach                   w wyznaczonych miejscach (zgodnie z wytycznymi https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).  Książki i oddane materiały należy oznaczyć datą, w której zostały przyjęte.
 26. Odwiedzający bibliotekę przebywają w bibliotece w maseczce i rękawicach
 27. Czytelnicy przed wejściem do biblioteki dezynfekują ręce.
 28. Za bezpieczeństwo uczniów w drodze do biblioteki odpowiada rodzic.

 

Emilia Mikołajczyk

Dyrektor Szkoły

Załączniki:
Opublikowane przez: Emilia Mikołajczyk w dniu: piątek, 20 Listopad, 2020

Ostatnie wydarzenia z naszej szkoły

Andrzejki
Konkurs: #Kupuj Świadomie - Pro…
Quiz patriotyczny
„Szkoła do hymnu”
Lekcja historii
Narodowe Święto Niepodległości…
Klasa 6 przygotowuje się do obc…
"Rota" w wykonaniu Ju…
Święto Niepodległości
Piosenka "Taki kraj"…
Pamiątki rodzinne
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH I DZIEŃ ZAD…
Zdrowo jem, więcej wiem
Z życia klasy pierwszej
SZKOŁA PAMIĘTA
Szkoła do hymnu 2020
Halloween
„Pełna miska dla zwierzaka ze s…