Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa im. gen. T.Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spbierzwienna.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-08-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-29

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu oraz inne dostosowania:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • podświetlane linki
 • mapa strony
 • skala szarości
 • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 20-01-2023 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej im. gen. T.Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Edward Kaczmarek
e-mail: edkacz5@vp.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: szkola@spbierzwienna.pl
telefon: 63-2735195
adres: Szkoła Podstawowa im. gen. T.Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej, Bierzwienna Długa 25, 62-650 Kłodawa


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły w Bierzwiennej Długiej prowadzi główne wejście od strony wschodniej oraz od strony zachodniej wejście z parkingu szkolnego. Do budynku szkoły w Rysinach prowadzi główne wejście od strony wschodniej oraz od strony wschodniej  i północnej.  Do budynków prowadzą schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 2. Przy budynku Szkoły w Bierzwiennej Długiej znajduje się parking z wjazdem od strony zachodniej przy kościele. Na parkingu brak jest miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku szkoły w Rysinach Kolonii nie ma parkingu.

 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 4. W budynkach znajdują się korytarze. Budynki nie posiadają windy.

 5. W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

 6. Do budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

DANE TELEADRESOWE:

Szkoła Podstawowa im. gen. T.Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

Bierzwienna Długa 25
62-650 Kłodawa
tel. 63-2735195
email: szkola@spbierzwienna.pl