Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. gen. T. Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej ; Bierzwienna Długa 25 ; 62-650 Kłodawa ; e-mail: sp_bierzwienna@poczta.onet.pl., nr tel.63 27 35 195

1)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz.szwed@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z publikowaniem na stronie internetowej szkoły zdjęć uczniów biorących udział w uroczystościach szkolnych, jak również wycieczkach i konkursach, w celu promowania działań dotyczących organizacji uroczystości szkolnych, zapewnienia uczniom warunków rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu.

3)      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).

4)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane [1] poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)      prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

d)     prawo żądania usunięcia swoich danych;

e)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f)      prawo do przenoszenia danych, w przypadku jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

g)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

8)      Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3

9)      Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,  [DS2] a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane osobowe będą udostępniane odbiorcom strony internetowej.


Każdorazowo należy rozważyć powyższą kwestię ponieważ, gdyby przekazywanie miało zastosowanie należy poinformować o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

 

Zgodnie z decyzją Prezesa UODO z dnia 06.04.2019 r. znak: ZSPU.421.2.2018 należy wskazać konkretnych odbiorców danych tzn. nazwę podmiotu z którym zawarto umowę powierzenia np. jeśli dane te są przetwarzane w systemie informatycznym, to należy podać nazwę podmiotu informatycznego, który serwisuje niniejszy system i może mieć wgląd w powyższe dane.

 

W przypadku gdy wskazanie odbiorców  poprzez podanie nazwy/firmy jest utrudnione i pozbawiałoby klauzulę czytelności, należy wskazać przynajmniej kategorie odbiorców np. w sposób następujący:

 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

W przypadku gdyby w sprawie prowadzona była korespondencja drogą tradycyjna (pocztową) należy w pod w/w zapisem zawrzeć treść w brzmieniu:

 

Dane osobowe mogą być ponadto ujawniane dostawcy usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej drogą pocztową.