Wojewódzki Konkurs Plastyczny „z rodziną najlepiej”

 

Drodzy uczniowie,

Wojewoda Wielkopolski wraz z Radą Rodziny oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają dzieci i młodzież ze szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Z rodziną najlepiej.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 1 czerwca 2020 r. w Dniu Dziecka, a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu. Dodatkowe informacje , załączniki można znaleźć pod linkiem:

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/05/wojewodzki-k…

Regulamin

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

ZASADY OGÓLNE

 • 1

Nazwa konkursu: Wojewódzki Konkurs Plastyczny 2020 r. pt. „Z rodziną najlepiej”

 • 2

Organizatorami konkursu są

Wojewoda Wielkopolski

i Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.

 • 3
 1. Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie i dostarczenie pracy plastycznej
  w technice dowolnej.
 2. Adresatem konkursu są dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas  4-8.
 3. Temat konkursu: „Z rodziną najlepiej”.
 4. Celem konkursu jest:
  1. rozwijanie umiejętności plastycznych,
  2. rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży,
  3. kształcenie poczucia estetyki,
  4. umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji,
  5. docenienie kreatywności i pomysłowości.

PRZEBIEG KONKURSU

§ 4

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Zgłoszeniem i warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika zdjęcia lub skanu własnej pracy konkursowej wraz z załącznikami określonymi w pkt. 5.  na adres e-mail konkursplastyczny@poznan.uw.gov.pl, w terminie do 25 maja 2020 r.
 3. O przyjęciu pracy decyduje data wpływu wiadomości e-mail wraz z kompletem załączników określonych w § 4 pkt 2 i 5.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca konkursowa musi być przygotowana specjalnie na ten konkurs.
 5. Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej fotokopie lub skany następujących dokumentów:
  1. wypełniony formularz „Metryczkę pracy” (załącznik nr 1),
  2. oświadczenie zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 2),
  3. zgodę rodziców/opiekunów (załącznik nr 3),
  4. zgodę na wykorzystywanie prac (załącznik nr 4).
 6. Prace przysłane po terminie wskazanym w § 4 pkt 2, nie będą oceniane.

§ 5

 1. Nadesłane w terminie prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
 2. W skład powołanej przez Organizatora trzyosobowej Komisji Konkursowej wchodzą specjaliści i eksperci:
  1. jeden przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,
  2. jeden przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  3. jeden przedstawiciel Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim.
 3. Przy ocenie prac konkursowych będą obowiązywać następujące kryteria:
  1. pomysłowość i oryginalność,
  2. właściwy dobór techniki i środków,
  3. przejrzystość i zwięzłość kompozycji,
  4. estetyka i forma,
  5. sposób wyrażenia zainteresowań autora, jego emocji i ekspresji oraz nastrój i siła przekazu,
  6. umiejętność powiązania przez autora wszystkich elementów w zharmonizowaną całość,
  7. umiejętności graficzne, kolorystyczne oraz ukształtowania budowy.
 4. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac w terminie do 29 maja 2020 r.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Międzynarodowym Dniu Dziecka, 1 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
  w Poznaniu.
 6. Organizator przewiduje nagrody i upominki za najwyżej ocenione przez Komisję prace konkursowe oraz ich promocję.

§ 6

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych fotokopii/skanów prac konkursowych do celów naukowych i edukacyjnych oraz ich nieodpłatnej publikacji – we fragmentach lub w całości.
 2. Uczestnicy konkursu – autorzy zachowują prawo do samodzielnej publikacji swoich prac konkursowych, pod warunkiem, że w publikacji zamieszczą informację następującej treści: „Praca została przygotowana i wykorzystana w celu uczestnictwa w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym w 2020 r. pt. „Z rodziną najlepiej”.
 3. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora: www.poznan.uw.gov.pl.
 3. Nadesłanie prac stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Rok szkolny
Author
Emilia Mikołajczyk

Dodaj komentarz