Zdalna Szkoła

Zdalna Szkoła

Od 26 października 2020 naukę zdalną prowadzimy korzystając z Dziennika Elektronicznego firmy Vulcan oraz aplikacji MS Teams. 

Adres e-dziennika: https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/klodawa/

Szczegółowe zasady realizowania nauczania zdalnego znajdują się poniżej:

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen.
Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej w sprawie
prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami i technikami
kształcenia na odległość z dnia 23.03.2020r.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. ( Dz. U. z 2020 poz. 493) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej ustala następujące zasady funkcjonowania szkoły w okresie od 25 marca 2020 r. do zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły:

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej nauka jest realizowana na odległość poprzez wykorzystanie strony internetowej szkoły.

 2. Wychowawcy i nauczyciele przekazują informacje o metodzie nauczania uczniom i rodzicom.

 3. Nauczyciele weryfikują i dostosowują dotychczas stosowane programy nauczania do wybranej metody kształcenia na odległość.

 4. W celu równomiernego obciążenia uczniów zajęciami i zróżnicowaniem tych zajęć nauczyciele komunikują się elektronicznie z uczniami zgodnie z obowiązującym w naszej szkole tygodniowym planem lekcyjnym.

 5. Materiały dla uczniów do zajęć przypadających w danym dniu wysyłane są rano w godzinach 8.00 – 9.00.

 6. Uczniowie odsyłają swoje zadania do następnego dnia do godziny 14.00.

 7. Jedna wiadomość przekazywana dla uczniów nie powinna zawierać materiału na cały tydzień.

 8. Uczniowie nie powinni być zasypywani nadmierną liczbą zadań do realizacji.

 9. Zadania nie powinny angażować uczniów dłużej niż 3-5 godzin dziennie.

 10. Nauczyciele w swoich działaniach pamiętają o:

  1. bezpieczeństwie w sieci,

  2. możliwościach psychofizycznych ucznia do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

  3. łączeniu przemiennym kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

  4. ograniczeniach wynikających ze specyfiki zajęć.
    

 11. Nauczyciele kontaktują i konsultują się elektronicznie z rodzicami i uczniami w zakresie treści nauczania do zrealizowania z zajęć lekcyjnych i zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.

 12. Nauczyciele w swoich działaniach uwzględniają aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.13.

 13. Nauczyciele wpisują tematy zajęć a obecność uczniów weryfikowana jest na podstawie materiałów otrzymanych przez nauczyciela od uczniów.

 14. Nauka prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności z :

  1. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod adresem epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcjehttps://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu ;

  2. ze stron internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;

  3. materiałów prezentowanych w programach Telewizji Publicznej (Internetowe pasmo edukacyjne dostępne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie https://vod.tvp.pl/) i Polskiego Radia,

  4. oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.
    

 15. W przypadku oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

 16. Nauczyciele monitorują i oceniają postępy uczniów na bieżąco oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności a także informują rodziców o uzyskanych przez dziecko ocenach na podstawie różnych form podsumowywania zdobytych umiejętności: projektów, prezentacji, opracowań, wysyłanych kart pracy i zadań domowych, itp. Nauczyciele oceniają prace, a także zwracają w wygodny sposób materiały uczniom do poprawy i ponownego nadesłania.

 17. Po zakończeniu zajęć nauczyciel jest zobowiązany do zarchiwizowania swoich lekcji oraz dokumentów ucznia.

 18. Nadzór nad zdalnym nauczaniem ma Dyrektor Szkoły na podstawie wpisywanych tematów zajęć z każdego dnia.

 19. Powyższe informacje nauczyciele przekazują do 24.03.2020 r. wszystkim uczniom i rodzicom.

Emilia Mikołajczyk
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. gen. Tadeusza Kutrzeby
w Bierzwiennej Długiej