Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej obowiązujący od 1 września 2020 r.

Dodane przez Emilia Mikołajczyk - śr., 26/08/2020

                       Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej obowiązujący od 1 września 2020 r.

 

Regulamin funkcjonowania szkoły został opracowany na podstawie wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020r.

 

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji   w warunkach domowych.
 2. Uczniowie przyprowadzani są do szkoły i z niej odbierani przez osoby zdrowe.
 3. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 4. Rodzice/ prawni opiekunowie odprowadzają dzieci do szkoły do drzwi wejściowych głównych  i ewakuacyjnych  zachowując  dystans społeczny, przy czym zobowiązani są rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Uczniowie wchodzący  do szkoły wyznaczonymi drzwiami wejściowymi, dezynfekują dłonie zgodnie z umieszczonymi we widocznym miejscu instrukcjami:

budynek Szkoły w Bierzwiennej Długiej

 • drzwiami wejściowymi głównymi – klasa IV, V
 • pierwszymi drzwiami ewakuacyjnymi – klasa II, III
 • drugimi drzwiami ewakuacyjnymi – klasa I i oddział zerówkowy

budynek Szkoły w Rysinach Kolonii

 • drzwiami głównymi – klasa VI i VIII
 • drzwiami bocznymi – klasa VII
 1. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole ogranicza się do niezbędnego minimum. Rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do szkoły tylko i wyłącznie w uzasadnionych w  sytuacjach, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 2. Uczniowie podczas zajęć lekcyjnych będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach lekcyjnych

budynek Szkoły w Bierzwiennej Długiej

 • sala nr 1 – klasa IV
 • sala nr 2 – klasa V
 • sala nr 3 – klasa III
 • sala nr 4 – klasa II
 • sala nr 5 – jadalnia
 • sala nr 6 – klasa I
 • sala nr 7 – oddział zerówkowy

budynek Szkoły w Rysinach Kolonii

 • sala nr 6 – klasa VII
 • sala nr 8 – klasa VI
 • sala nr 9 – klasa VIII
 1. Zmiany sal dotyczą zajęć informatycznych i pozalekcyjnych.
 2. Z sal lekcyjnych, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 3. Rodzice mogą się kontaktować ze szkołą, z dyrektorem szkoły,z wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem szkolnym telefonicznie lub poprzez e - dziennik.
 4. Uczeń może korzystać z wyznaczonych na początku roku szkolnego szafek szkolnych i wieszaków.
 5. W budynku szkoły w Bierzwiennej uczniowie ze swoich szafek i wieszaków korzystać będą rotacyjnie, w pierwszej kolejności klasy I – III i oddział zerówkowy, następnie klasy IV – V.
 6. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Uczeń zobowiązany jest posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 8. Należy wietrzyć sale lekcyjne i przestrzenie wspólne co najmniej raz na godzinę,  w czasie przerwy i zajęć lekcyjnych.
 9. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
 10. Nauczyciele wychowawcy klas I – III organizują przerwy dla swoich klas,  w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Klasa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 11. Pozostałe klasy spędzają przerwy  w sposób wyznaczony w harmonogramie, z tym, że:   
 12. w budynku szkoły w Bierzwiennej
 • klasa IV – zajmuje I część korytarza
 • klasa V – zajmuje II część korytarza

w budynku szkoły w Rysinach :

 • klasa VI- zajmuje korytarz główny
 • klasa VII – zajmuje korytarz boczny
 • klasa VIII - zajmuje korytarz dolny
 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Ponadto godziny pracy świetlicy mogą wynikać z planu zajęć w szkole.
 2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w Bierzwiennej w sali nr 5, w Rysinach w sali nr 5  z zachowaniem dystansu społecznego i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie epidemii. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 5. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które  po użyciu w danej grupie będą dezynfekowane.
 6. Jeżeli uczeń przejawiać będzie  niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję górnych dróg oddechowych w postaci gorączki (38°C lub wyżej), kaszlu, wówczas zostanie odizolowany od innych osób w: Bierzwiennej w sali nr 5, w Rysinach w pomieszczeniu po sklepiku szkolnym i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Należy także przypomnieć rodzicom o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 7. Jeżeli u dziecka, przebywającego na terenie szkoły, podejrzewa się infekcyjną chorobę wirusową, to  opiekę nad uczniem pełni w pierwszej kolejności  pedagog szkolny, bądź nauczyciel świetlicy lub inny wolny w tym czasie nauczyciel. Opiekun przebywający w tym samym pomieszczeniu powinien zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką.
 8. Książki i inne wypożyczone materiały podlegają kwarantannie w bibliotekach w wyznaczonych miejscach przez okres 2 dni. Książki i oddane materiały należy oznaczyć datą, w której zostały przyjęte.
 9. W szkole będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne zajęcia, m.in.: dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, SKS.
 10. W szkole ustala się we współpracy z higienistką szkolną, zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 
 11. Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego i  szkolnego placu zabaw oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 12. Nauczyciele są  zobowiązani  ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 13. Nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 14. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe). W miarę możliwości należy prowadzić zajęcia wychowania fizycznego na otwartej przestrzeni. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 15. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego.
 16. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej.  Na terenie szkoły w sali lekcyjnej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Uczeń może jednak to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. W przestrzeniach wspólnych szkoły na korytarzach, toaletach, szatniach, w pokoju nauczycielskim uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa.
 17. Uczeń może przynosić do szkoły swoją wodę pitną. Za zgodą rodziców w szkole może być wydawana herbata.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Wszyscy przebywający w szkole  regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują, nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.
 2. W szkole przeprowadza się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 3. Pracownicy szkoły przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 5. Przy organizacji żywienia w szkole (kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się szczególną ostrożność dotyczącą zabezpieczenia pracowników,  w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 6. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym  w Bierzwiennej w sali nr 5 i w jadalni w Rysinach, w tym w szkole będzie zmianowe wydawanie posiłków w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 8. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach.
 9. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Obsługa powinna wydawać przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem. Osoby wchodzące do jadalni lub sali ,  w  której spożywany jest posiłek, powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.
 10. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.

Procedury  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem opracowane na podstawie informacji:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

 1. Pracownikom szkoły zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców, dyrektora szkoły lub innych pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 3. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, a następnie, w razie potrzeby, podejmuje czynności, które mają na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i zachorowań.
 4. Rodzice lub sanepid powiadamiają dyrektora szkoły o zakażeniu ucznia.  Rodzice ucznia powiadamiają niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania.
 5. Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 otrzymuje również (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W takiej sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów i personelu) i ustali listę kontaktów osoby zakażonej.
 6. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły nie będą w stanie na podstawie zewnętrznych objawów  jednoznacznie odróżnić infekcji dróg oddechowych od zachorowania na COVID-19. Zachorowania te przebiegają z gorączką i dają objawy z górnych dróg oddechowych, dlatego zawsze w sytuacji, gdy dziecko przejawiać będzie  objawy infekcji górnych dróg oddechowych, konieczna będzie jego izolacja i natychmiastowy kontakt z rodzicami, którzy powinni odebrać dziecko ze szkoły. Jest to standardowa procedura ostrożnościowa związana z trwającym stanem epidemii.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu( Bierzwienna sala nr 5, Rysiny pomieszczenie po sklepiku), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
 8. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny (PPIS) wydając opinię o zawieszeniu działania szkoły,zawieszeniu zajęć stacjonarnych (i kontynuowaniu zajęć wyłącznie w formie nauczania zdalnego) uwzględnia:
  • Opinie dotyczącą wystąpienia przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników szkoły,
  • lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.
 9. Liczba osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych w szkole będzie determinowała zakres zawieszenia zajęć,opinia ta będzie uwzględniała lokalną sytuację epidemiologiczną (liczbę osób zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu), w tym przypadki związane z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem.W przypadku, gdy zawieszenie zajęć jest spowodowane narażeniem, zakażeniem, zachorowaniem, które dotyczy ucznia lub pracownika szkoły, jego zakres jest uzależniony od oceny ryzyka transmisji zakażenia na pozostałych uczniów i personel.
 10. PPIS nie będzie powiadamiał dyrektorów o zastosowaniu kwarantanny wobec nauczycieli natomiast musi to zrobić nauczyciel.Sanepid powiadomi o kwarantannie nauczyciela. Decyzja ta może być przekazana ustnie, a następnie doręczona na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających jej doręczenie w tej formie.Nauczyciel, który został objęty kwarantanną, powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy.Równocześnie, dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z nauczycielem –  ustali, czy nauczyciel może pracować zdalnie (prowadzenie zdalnych zajęć z uczniami) i zachować prawo do 100% wynagrodzenia.
 11. Jeśli nauczyciel nie może wykonywać swojej pracy, to decyzja o kwarantannie będzie wywoływała takie same skutki jak orzeczenie o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarza w przypadku zachorowania (zachowanie prawa do 80% wynagrodzenia).
 12. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie nauczyciel powinien ją bezzwłocznie przekazać pracodawcy, jak dzieje się to w przypadku zwolnienia lekarskiego.(Niemożność wykonywania pracy w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy).
 13. Nauczyciel na kwarantannie może wykonywać wyłącznie pracę zdalną, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą- dyrektorem szkoły. Kwarantanna nie oznacza niezdolności do pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy, lecz stanowi niemożność wykonywania pracy      w określony sposób.
 14. Nauczyciel na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
 15. Dziecko z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostać  w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.
 16. Wiek nauczyciela, czy pracownika szkoły po 60. roku życia nie jest przesłanką, aby odsunąć go od świadczenia pracy. Faktem jest, że osoby te według danych epidemiologicznych są narażone na większe ryzyko ciężkiego przebiegu zachorowania na COVID-19.Zgodnie z wytycznymi GIS, w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zostaną zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.
 17. Osoby podejrzane o zakażenie (nauczyciele i uczniowie, inni pracownicy)osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną temperaturą, powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.
 18. W stosunku do uczniów  przewlekle chorych (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczających do szkoły i ich uczestnictwa  w lekcjach stacjonarnych będzie podjęta decyzja  na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.
 19. W zakresie indywidualnego nauczania będzie podjęta decyzja na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego.
 20. W przypadku stwierdzenia zakażenia u uczniów lub pracowników szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób narażonych. Wyniki dochodzenia epidemiologicznego decydują o zakresie dalszych działań.
 21. Osoby, które spełniają kryteria bliskiego kontaktu (tzw. styczności) z osobą chorą lub zakażoną są obejmowane kwarantanną. Natomiast osoby, które miały kontakt o charakterze innym niż styczność są obejmowane nadzorem epidemiologicznym. Osoby skierowane na kwarantannę ze względu na bliski kontakt z osobą zakażoną otrzymują poprzez aplikację telefoniczną zaproszenie na pobranie w 10 lub 11 dniu kwarantanny wymazu z nosogardła w mobilnym punkcie pobrań (drivethru).
  W przypadku osób, które ze względu na brak samochodu lub z innych powodów nie mogą skorzystać z tego rozwiązania, kwarantanna automatycznie zakończy się maksymalnie po 14 dniach bez wykonywania badań.
 22. Natomiast w stosunku do osób, które nie były bezpośrednio narażone na kontakt ze źródłem zakażenia (nie były z osobą zakażoną w bliskim kontakcie), możliwe jest wykonanie badań przesiewowych. Należy jednak podkreślić, że badania przesiewowe (mass testing) nie są postępowaniem standardowym i są realizowane przede wszystkim w sytuacji wystąpienia ognisk o dużej liczbie zachorowań, w których istnieje wysokie ryzyko podtrzymywania transmisji poprzez występowania niezidentyfikowanych zakażeń bezobjawowych, w szczególności w zakładach pracy (np. kopalnie), w których nie jest możliwe wygaszenie ogniska poprzez wstrzymanie pracy stacjonarnej i przejście na telepracę. Masowe wykonywanie badań przesiewowych u osób, które nie wykazują objawów chorobowych i nie pozostających w styczności ze źródłem zakażenia zwiększa prawdopodobieństwo uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich u osób faktycznie niezakażonych.

W poprzednich wytycznych epidemiologicznych było wskazanie, że pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 1. Osoba wykazująca objawy infekcyjne, w tym gorączkę, w szczególności osoba wykazująca objawy ze strony układu oddechowego, powinna uzyskać teleporadę ze strony lekarza POZ. Lekarz POZ jest uprawniony do tego, aby wystawić osobie chorej zwolnienie od pracy z powodu infekcji górnych dróg oddechowych (spełniające równocześnie funkcję izolacji medycznej), a gdy istnieją ku temu przesłanki zadecydować o dalszej diagnostyce w kierunku SARS-CoV-2 zgodnie z aktualnie obowiązującymi procedurami medycznymi.
 2. W sytuacji, gdy uczeń krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego wrócił z wypoczynku z kraju podwyższonego ryzyka nie należy ograniczać chodzenia ucznia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje na chorobę, a kraj podróży nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego.Pobyt za granicą nie oznacza, że doszło do zakażenia i dojdzie do zachorowania.
 3. Obecność uczniów, krótko przed rozpoczęciem roku szkolnego,na imprezie, w weselach, pogrzebach oraz innych spotkaniach rodzinnych z udziałem wielu osóbnie oznacza zarażenia lub zachorowania. Postępowanie może się zmienić w przypadku powzięcia przez służby PPIS informacji o konieczności objęcia dziecka i jego rodziny kwarantanną/izolacją.
 4. W zależności od metody pomiaru różne wartości temperatury ciała uznawane są za temperaturę prawidłową i podwyższoną. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6-37,0°C. Temperatura ciała w granicach ok. 37,2-37,5°C stopni może mieć różne przyczyny, np. związane z problemami metabolicznymi, stresem, wysiłkiem fizycznym. Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała, ale nie wyższą niż 38°C. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Dokładność pomiaru przy użyciu termometru bezdotykowego jest mniejsza. Na odczyt mają wpływ warunki środowiskowe (temperatura otoczenia, wiatr, przeciąg), temperatura urządzenia, sposób przeprowadzenia pomiaru (miejsce, odległość), skóra badanego (powinna być sucha). Przepisy w sprawie ograniczeń podczas pandemii wskazują temperaturę 38,0°C jako kryterium niewpuszczenia pasażera na lotnisko/pokład samolotu.
 5. Organizowanie wycieczek jest dopuszczalne. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.
 6. Jeżeli zajęcia będą odbywały się na odległość system zdalnego nauczania powinien uwzględniać następujące zasady: równomierne obciążenie uczniów zajęciami  w poszczególnych dniach tygodnia; zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał chory pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 8. W szkole przygotowane są i umieszczone we widocznych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów ( 999 i  112), w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020r.  do odwołania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.