Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej dla klas I – III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

Dodane przez Emilia Mikołajczyk - wt., 19/05/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

przesyłam Procedury, które obowiązywać będą od 25 maja br. klasy I - III w naszej szkole.  Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o kontakt w z wychowawcą klasy  do 21 maja br.  i przekazanie decyzji  w sprawie udziału dziecka w zajęciach w szkole bądź udziału w zajęciach zdalnych. Informacje od Państwa pozwolą na odpowiednią organizację pracy szkoły.

                                                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                           Emilia Mikołajczyk

                                                                                                                                             Dyrektor Szkoły

Procedury obowiązujące  w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby    w Bierzwiennej Długiej dla klas I – III w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 1. Cel procedury
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 3. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
 4. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 1. Przedmiot procedury

           Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad  przyprowadzania i odbierania dzieci do szkoły
 • zasad pobytu uczniów w szkole
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.
 1. Zakres procedury

W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice

  1. mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkół podstawowych i w takiej sytuacji dyrektor szkoły podstawowej zapewnia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  2. mogą zdecydować o uczęszczaniu ich dzieci do klas I– III szkół podstawowych i w takiej sytuacji dyrektor szkoły podstawowej zapewnia realizację zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych.

 

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów z klas I – III, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

V.    Przyprowadzanie dziecka do szkoły i  ustalenie stanu zdrowia dziecka. Odbieranie dziecka ze szkoły.

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 4. Rodzic  przed przyprowadzeniem dziecka do  szkoły  wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z zajęć dla dziecka w szkole, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się przestrzegania  obowiązujących w szkole zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 1)
 5. Nauczyciele przed rozpoczęciem będą oczekiwać   na uczniów na korytarzu szkolnym przy drzwiach głównych i ewakuacyjnych do szkoły ( znajdujących się w sąsiedztwie sal, w których odbywać się będą  zajęcia).
 6. Nauczyciel dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz przeprowadzi  pomiar temperatury dziecka. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury dziecku). Termometr po każdorazowym  użyciu  nauczyciel  dezynfekuje.
 7. Dziecko z temperaturą do 37*C i objawami chorobowymi w postaci  kataru, kaszlu  nie  może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie szkoły.
 8. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych w szkole dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
 9. Rodzic ma obowiązek zgłosić nauczycielowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 10. Wyłącznie w  przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań nauczyciel wyraża zgodę na uczestnictwo ucznia w zajęciach.
 11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 12. Rodzice pozostawiają dzieci przy drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych  zachowując  zasadę – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym zobowiązani są rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 13. Przy wejściach do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 14. W celu dystansowania poszczególnych grup do szkoły/ze szkoły uczniowie wchodzą/wychodzą  w następujący sposób:
  1. Grupa I – pierwszymi drzwiami ewakuacyjnymi
  2. Grupa II – głównymi drzwiami wejściowymi
  3. Grupa III – drugimi drzwiami ewakuacyjnymi
 15. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 16. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć grupy uczniów będą pozostawiać swoje rzeczy, w następujący sposób:
  1. Grupa I - III– co drugi wieszak i szafka na obuwie (wskazane przez nauczycieli przy sali nr 5, 6 i 7 )

 

VI. Organizacja zajęć w szkole dla klas I - III:

 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 3. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
  1. Grupa I  przebywa w sali nr 4
  2. Grupa II przebywa w sali nr 3.
  3. Grupa III przebywa w sali nr 6.
 4. Z sali, w której przebywać będą  grupy, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Uczeń zobowiązany jest posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 7. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 11. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 12. Na boisku mogą przebywać  grupy uczniów  przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
  1. grupa I na boisku do gry w piłkę koszykową
  2. grupa II do gry w piłkę siatkową   
  3. grupa III  do gry w piłkę nożną.
 13. Nauczyciele zobowiązani są  ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. W celu ograniczenia  stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów nauczyciel ustala dla grupy różne godziny przerw lub zajęć na boisku.
 15. Nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 16. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali nr 5 z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę.        W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 18. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 20. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i na wyznaczonym obszarze.
 21. Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia możliwa jest poprzez telefon lub pokazanie się na zewnątrz przed budynkiem szkoły przy oknie danej sali
 22. W szkole stosuje się  termometr i dezynfekuje po użyciu w danej grupie.
 23. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w sali nr 1 z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

VII.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły i pozostawiają przy drzwiach wejściowych głównych i drzwiach ewakuacyjnych.
 2. Tylko wyłącznie w uzasadnionych wypadkach rodzice/ prawni opiekunowie wchodzą do wnętrza budynku szkoły.
 3. Przed wejściem do budynku szkoły każdy wchodzący ma obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z zamieszczoną informacją o sposobie jego użycia .
 4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania  rękawiczek ochronnych, ponadto obowiązkowo muszą mieć  zakryte usta i nos.
 5. Wszyscy przebywający w szkole  regularnie myją ręce wodą z mydłem, nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie  ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 6. W szkole przeprowadza się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 7. Pracownicy szkoły przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 9. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
 10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

VIII. Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się szczególną ostrożność dotyczącą zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscu do tego przeznaczonym w sali nr 5, w tym w szkole będzie zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 4.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 5. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

IX. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 3. Miejscem izolacji dla osoby , u której zdiagnozowano objawy chorobowe w szkole będzie sala nr  1 wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

Procedura  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Pracownikom szkoły zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy przez dyrektora szkoły lub innego pracownika szkoły.
 4. W sytuacji wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Wszyscy zobowiązani są stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 6. W szkole przygotowane są i umieszczone we widocznych  miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020r.  do odwołania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.

 

Załącznik nr 1                       

Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….……………….

Imię i nazwisko Rodzica/Rodziców………………………………………….

Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………….

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się  do przestrzegania obowiązujących w szkole  zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w  procedurach obowiązujących  w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby    w Bierzwiennej Długiej dla klas I – III w czasie zagrożenia epidemicznego       w związku z emisją wirusa Covid-19  

              

                                                                                   ………………………………………..…

                                                                               podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 1.  Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu  w szkole.

                                                                         ………………………………………..………..

                                                                              podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 1.  Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania  dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz  wirusem Covid-19.

                                                                           ………………………………………..………..

                                                                               podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność decydujemy się na udział naszego dziecka  w zajęciach w szkole, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.