Procedury konsultacji w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

Dodane przez Emilia Mikołajczyk - czw., 21/05/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

przesyłam Procedury, które obowiązywać będą podczas konsultacji dla uczniów wszystkich klas od 1 czerwca br.  w naszej szkole.  Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o kontakt z panią Ewą Rosiak   do 21 maja br.  i przekazanie decyzji  w sprawie udziału dziecka w konsultacjach w szkole bądź udziału w zajęciach zdalnych. Informacje od Państwa pozwolą na odpowiednią organizację pracy szkoły.

Z wyrazami szacunku

Emilia Mikołajczyk

Dyrektor Szkoły

Procedury konsultacji w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej – wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w szkole
 na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół

 1. Od 25 maja br.w Szkole Podstawowej w Bierzwiennej Długiej umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 2. Od 1 czerwca do 7 czerwca 2020r. umożliwiamy konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 3. Szkoła przy organizacji konsultacji uwzględnia także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi,bez objawów choroby zakaźnej.
 5. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 1. Cel procedury
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad konsultacji zbiorowych i indywidualnych w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 3. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w szkole.
 4. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 1. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad  konsultacji dla uczniów w szkole
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.
 1. Zakres procedury

Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

 1. Przybycie  dziecka do szkoły i ustalenie stanu zdrowia dziecka.         

Odbieranie dziecka ze szkoły.

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 4. Rodzic  przed przyprowadzeniem dziecka do  szkoły  wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z zajęć dla dziecka w szkole, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się przestrzegania  obowiązujących w szkole zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 1)
 5. Nauczyciele przed rozpoczęciem zajęć będą oczekiwać  na  uczniów

a) przed budynkiem szkoły w Bierzwiennej przy drzwiach głównych

b) przed budynkiem szkoły w Rysinach Kolonii.

 1. Nauczyciel dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia, a pracownik przeprowadzi  pomiar temperatury dziecka. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest oświadczenie rodzica o wyrażeniu zgody na mierzenie temperatury dziecku. Termometr po   użyciu w grupie podlega dezynfekcji.
 2. Nie przyjmiemy do szkoły dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w szkole, uczeń jest natychmiast izolowany w budynku szkoły w Bierzwiennej w sali nr 1, w budynku szkoły w Rysinach w pomieszczeniu dawnego sklepiku szkolnego, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.
 3. Rodzic ma obowiązek zgłosić nauczycielowi wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.
 4. Nauczyciel wyraża zgodę na uczestnictwo ucznia w zajęciach wyłącznie w  przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 6. Rodzice pozostawiają dzieci przy drzwiach zachowując  zasadę – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym zobowiązani są rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Przy wejściach do szkoły umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 8. W celu dystansowania poszczególnych grup do szkoły/ze szkoły uczniowie wchodzą/wychodzą  na konsultacje
  1. w Bierzwiennej Długiej  drzwiami głównymi
  2. w Rysinach Kolonii – drzwiami głównymi – uczniowie klasy V i VII
  3. w Rysinach Kolonii – drzwiami bocznymi od boiska do gry w piłkę nożną uczniowie klasy  VI.
  4. w Rysinach Kolonii – drzwiami do sali gimnastycznej uczniowie klasy VIII
 9. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Uczniowie będą pozostawiać swoje rzeczy w przydzielonych salach lekcyjnych.

 

V. Organizacja konsultacji dla uczniów w szkole

 1. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych lub grupowych.
 2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.
 3. Konsultacje z uczniami odbywają się po uzgodnieniu z nauczycielami zgodnie                  z ustalonym harmonogramem.
 4. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
  1. Grupa IV  przebywa w sali nr 2 w budynku szkoły Bierzwiennej Długiej
  2. Grupa V przebywa w sali nr 8 w budynku szkoły Rysinach Kolonii
  3. Grupa VI przebywa w sali nr 6 w budynku szkoły Rysinach Kolonii
  4. Grupa VII przebywa w sali nr 9 w budynku szkoły Rysinach Kolonii
  5. Grupa VIII przebywa w świetlicy w budynku szkoły Rysinach Kolonii
 5. Z sali, w której przebywać będą  grupy, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 6. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m
  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 7. Uczeń zobowiązany jest posiadać  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
 8. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 12. Na terenie przy szkole mogą przebywać  grupy uczniów  przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
  1. grupa IV na terenie przed budynkiem szkoły w Bierzwiennej
  2. grupa V przy altanie w Rysinach Kolonii
  3. grupa VI do gry w piłkę nożną w Rysinach Kolonii
  4. grupa VII na terenie przed budynkiem szkoły w Rysinach Kolonii
  5. Grupa VIII za budynkiem szkoły w Rysinach Kolonii
 13. Nauczyciele zobowiązani są  ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. W celu ograniczenia  stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów nauczyciel ustala dla grupy różne godziny przerw.
 15. Nauczyciele nie organizują żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 16. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 17. Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru znajdującego się w bibliotece szkolnej w Bierzwiennej i Rysinach, zgłaszając chęć wypożyczenia książki lub innych materiałów wychowawcy bądź nauczycielowi, z którym odbywają zajęcia.
 18. Książki i inne wypożyczone materiały podlegają kwarantannie w bibliotekach                   w wyznaczonych miejscach (zgodnie z wytycznymi https://www.gov.pl/web/rozwoj/biblioteki).  Książki i oddane materiały należy oznaczyć datą, w której zostały przyjęte.
 19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczać kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 20. Przebywanie osób z zewnątrz w szkole należy ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), najlepiej przed budynkiem szkoły.
 21. Szybka komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia możliwa jest poprzez telefon lub pokazanie się na zewnątrz przed budynkiem szkoły przy oknie danej sali
 22. W szkole stosuje się  termometr i dezynfekuje po użyciu w danej grupie.
 23. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowany w Rysinach w pomieszczeniu po dawnym sklepiku i w Bierzwiennej Długiej w sali nr 1 z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

VI.  Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do szkoły i pozostawiają przy
  1. w Bierzwiennej przy drzwiach wejściowych głównych
  2. w Rysinach przy drzwiach wejściowych głównych/  drzwiach do świetlicy/  drzwiach od strony boiska do gry w piłkę nożną.
 • Tylko wyłącznie w uzasadnionych wypadkach rodzice/ prawni opiekunowie wchodzą do wnętrza budynku szkoły.
 • Przed wejściem do budynku szkoły każdy wchodzący ma obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z zamieszczoną informacją o sposobie jego użycia .
 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do dezynfekowania dłoni lub zakładania  rękawiczek ochronnych, ponadto obowiązkowo muszą mieć  zakryte usta i nos.
 • Wszyscy przebywający w szkole  regularnie myją ręce wodą z mydłem, nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • W szkole przeprowadza się  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Pracownicy szkoły przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

VII. Gastronomia

 • Przy organizacji żywienia w szkole (kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się szczególną ostrożność dotyczącą zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w budynku szkoły w Bierzwiennej       w sali nr 5 , w Rysinach w jadalni,  w tym, że  w szkole będzie zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 •  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,    w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

VIII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
 • Miejscem izolacji dla osoby, u której zdiagnozowano objawy chorobowe w budynku szkoły w Bierzwiennej będzie sala nr 1, w budynku szkoły w Rysinach pomieszczenie po dawnym sklepiku szkolnym,  wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.

Procedura  postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19,

 1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Pracownikom szkoły zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy przez dyrektora szkoły lub innego pracownika szkoły.
 4. W sytuacji wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup uczniów, powiadomiona właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. Wszyscy zobowiązani są stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.
 6. W szkole przygotowane są i umieszczone we widocznych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 25.05.2020r.  do odwołania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

Załącznik nr 1                       

Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….……………….

Imię i nazwisko Rodzica/Rodziców………………………………………….

Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………….

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się  do przestrzegania obowiązujących w szkole  zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w  procedurach obowiązujących  w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby  w Bierzwiennej Długiej dla klas IV – VIII w czasie zagrożenia epidemicznego  w związku z emisją wirusa Covid-19  

         

                                                                                   ………………………………………..…

                                                                               podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 1.  Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu  w szkole.

                                                                         ………………………………………..………..

                                                                              podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 1.  Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania  dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz  wirusem Covid-19.

                                                                           ………………………………………..………..

                                                                               podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za przyjazd dziecka do szkoły i jego powrót do domu.                                                                            ………………………………………..………..

                                                                               podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 1.  

Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność decydujemy się na udział naszego dziecka  w zajęciach w szkole, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.

Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem, badaniem stanu zdrowia dziecka oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i wychowawcy oraz nauczycielom w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.   

                                                                          ………………………………………..………..

                                                                           podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.