Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19

Dodane przez Emilia Mikołajczyk - śr., 06/05/2020

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia epidemicznego w związku z emisją wirusa Covid-19

     w Szkole Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

 

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 1. Cel procedury
 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci  w czasie trwania zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Celem niniejszej procedury jest ograniczenie do minimum ilości osób jakie przebywają w placówce.
 3. Niniejsza procedura jest wytyczną do postępowania, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku, rozmów i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 4. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • zasad  przyprowadzania i odbierania dzieci do oddziału przedszkolnego w szkole
 • sprawdzenie stanu zdrowia dziecka.
 1. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników szkoły, wychowanków oddziału przedszkolnego, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

      V.    Ustalenie stanu zdrowia dziecka

 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do  oddziału przedszkolnego w szkole wypełnia oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki dla dziecka w oddziale przedszkolnym, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka oraz zobowiązuje się przestrzegania  obowiązujących w szkole zasad związanych z reżimem sanitarnym (Załącznik nr 1)
 2. Dziecko każdorazowo przed odebraniem przez wychowawcę oddziału przedszkolnego ma mierzoną temperaturę ciała.
 3. Rodzic zgłasza wychowawcy wszelkie niepokojące go sygnały na temat zachowania czy zdrowia dziecka.

 VI.  Przyprowadzanie dziecka do oddział

Wychowawca oddziału przedszkolnego przed rozpoczęciem zajęć będzie oczekiwać  na dzieci na korytarzu szkolnym przy drzwiach ewakuacyjnych do szkoły ( znajdujących się w sąsiedztwie sali, w której odbywają się zajęcia).

 1. Wychowawca oddziału przedszkolnego dokona wstępnego wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka i jego samopoczucia oraz przeprowadzi  pomiar temperatury dziecka. Dziecko z temperaturą do 37*C może uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych na terenie szkoły.
 2. Rodzice są zobowiązani  do utrzymywania co najmniej 2 metrowych odległości od innych osób.
 3. W przypadku stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczych, wychowawca odbiera dziecko od rodziców, dokonuje dezynfekcji rąk dziecka,  pomaga w przebraniu się, umyciu rąk oraz zaprowadza dziecko do  sali.  

VII. Odbieranie dziecka z placówki

 1. Rodzic powiadamia telefonicznie wychowawcę oddziału przedszkolnego o przybyciu do szkoły w celu odbioru dziecka.
 2. Rodzic oczekuje na dziecko wyznaczonym miejscu utrzymując co najmniej 2 metry odstępu od innych ludzi.
 3. Wychowawca myje z dzieckiem ręce,  pomaga mu się ubrać  i prowadzi je do rodzica.
 4. Wszelkie informacje od wychowawcy rodzice otrzymują telefonicznie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
 2. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły.
 3. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszą procedurą odpowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.
 4. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 06.05.2020r.  do odwołania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.

 

Załącznik nr 1                       

Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

Imię i nazwisko dziecka …………………………………….……………….

Imię i nazwisko Rodzica/Rodziców………………………………………….

Numery telefonu do kontaktu……………………………..………………….

Szanowni Państwo

            Powrót dzieci do oddziału przedszkolnego obciążony jest zwiększoną emisją czynników wywołujących COVID-19, zarówno u dziecka, rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników.

            Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w trosce  o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i personelu szkoły prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania.

ANKIETA (otocz pętlą prawidłową odpowiedź)

1.

Czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników za granicą?                    

TAK

NIE

2.

Czy Pan/Pani/dziecko/ktoś z domowników jest objęty obecnie kwarantanną/ nadzorem epidemiologicznym?         

TAK

NIE

3.

Czy obecnie występują u dziecka objawy infekcji *?              

TAK

NIE

4.

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni występowały u kogoś z domowników objawy infekcji*?    

obecnie

TAK

NIE

w ciągu ostatnich 2 tygodni

                                                                                                                                                                                                          TAK

NIE

5.

Czy Pan/Pani/ dziecko/ ktoś z domowników miał kontakt w ciągu ostatnich 2 tygodni kontakt z osobą zakażoną wirusem Covid-19 ?

TAK

NIE

  

                                                                                                                                                                                                    ………………………………………..………..

                                                                                                                                                                                                       podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się  do przestrzegania obowiązujących w oddziale przedszkolnym w szkole  zasad, związanych z reżimem sanitarnym, zawartych w następujących procedurach:                

                                                                                      ………………………………………..………..

                                                                                     podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 1.  Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w razie wystąpienia u niego jakichkolwiek objawów chorobowych podczas pobytu      w oddziale przedszkolnym w szkole.

                                                                                   ………………………………………..………..

                                                                                  podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

 1.  Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania  dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz  wirusem Covid-19.

                                                                                 ………………………………………..………..

                                                                               podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

Jesteśmy/nie jesteśmy rodzicami dzieci objętych pierwszeństwem korzystania z oddziału przedszkolnego , zgodnie z Wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (dalej jako Wytyczne). Oświadczamy, że w domu dziecka nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczamy, że zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek wychowania przedszkolnego w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka opieką w oddziale przedszkolnym w szkole, nie będziemy zgłaszać jakichkolwiek roszczeń dotyczących ewentualnego zachorowania dziecka czy członków naszej rodziny na COVID-19, które mogłoby być związane z pobytem dziecka w tej placówce.

Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez szkołę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem, badaniem stanu zdrowia dziecka oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i wychowawcy oddziału przedszkolnego w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.   

                                                                              ………………………………………..………..

                                                                           podpis rodzica/rodziców/opiekuna prawnego

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Kochani Rodzice, 

W obecnej sytuacji najważniejsze jest zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci i personelu. Obecne przepisy nakładają na oddział przedszkolny reżim sanitarny. Procedury           w naszej szkole dla oddziału przedszkolnego  zgodne są z wytycznymi GIS. W chwili obecnej nie mamy  zgłoszenia żadnego dziecka. 

 W związku z wytycznymi GIS liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona, w sali przedszkolnej może być 1 dziecko na 4 m2, od metrażu sali odlicza się meble i sprzęty. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia opiekuńcze będą miały dzieci obojga pracujących rodziców (czyli rodziców, którzy obecnie nie są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, pracują zdalnie w domu itp.), przynajmniej jeden z rodziców pracuje w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej.

W związku z panującą pandemią i wzrostem zachorowań do oddziału przedszkolnego w szkole w szczególnym reżimie sanitarnym będą przyjmowane dzieci tylko tych rodziców, którzy nie mogą im zapewnić opieki w domu.

Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe. Rodzic nie wchodzi do szkoły, przyprowadza i odbiera dziecko przy drzwiach ewakuacyjnych  znajdujących się w sąsiedztwie sali oddziału przedszkolnego.

SENIORZY powyżej 60 roku życia nie mają możliwości wejścia na teren placówki.

Dziecko  przed wejściem do szkoły ma badaną temperaturę, warunkiem przyjęcia dziecka jest zgoda na mierzenie temperatury. Nie przyjmiemy dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe (np. katar, kaszel, stan podgorączkowy >37). W przypadku pojawienia się powyższych objawów w placówce dziecko jest natychmiast izolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzic ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły.

Rodzice mają obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole w obecnym czasie.

Wprowadzamy zakaz przynoszenia z domu zabawek, książek i innych przedmiotów.
W sytuacji, gdy w domu jest osoba w kwarantannie, izolacji lub ma objawy chorobowe przyprowadzenie dziecka jest niemożliwe.

 Wprowadzane środki bezpieczeństwa są niezbędne i zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.                              

                                                                                                                                                                                                              Emilia Mikołajczyk

                                                                                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły